Back to top

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle bestellingen/opdrachten, tenzij anders is overeengekomen en door HostYou ® BVBA ('HostYou') schriftelijk is bevestigd. Door enkel het verstrekken van een bestelling aanvaardt de opdrachtgever deze verkoop- en betalingsvoorwaarden. Toezeggingen van vertegenwoordigers, verkopers of andere personeelsleden zijn voor ons slechts bindend, indien schriftelijk bevestigd door ons of door toezending van de factuur. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven niet het recht de goederen of diensten te weigeren, verbintenissen op te zeggen, betaling achterwege te laten, gedeeltelijke betalingen uit te voeren of schadevergoeding te eisen. HostYou aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Artikel 2 : Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de termijn van 12 maanden vanaf de datum van huidige overeenkomst aangegaan. Na het eerste jaar zal automatisch worden vernieuwd voor een zelfde periode van 12 maanden, indien er uiterlijk één 14 dagen voor de komende vervaldag geen aangetekende opzeg wordt verstuurd door één van de partijen.

Artikel 3 : Prijzen

Prijzen welke door HostYou in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW. Tarieven door HostYou meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van halfnegen uur tot zeventien uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.
Alle door HostYou opgegeven prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. HostYou kan in het geval van een foutieve prijsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven. HostYou heeft het recht de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, indien de wijziging van de tarieven van toepassing is op de aan de opdrachtgever geleverde diensten. De opzegtermijn is in dit geval niet van toepassing.

Artikel 4 : Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Klachten over de bestellingen, alsmede met betrekking tot kwaliteit e.d. moeten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de goederen of diensten plaatsvinden, door middel van een aangetekende zending aan HostYou. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
Is er geen verzakingsrecht van toepassing. Domeinregistraties en/of de bijhorende diensten worden bij HostYou steeds aanzien als verkoop van een op maat gemaakte dienst. Deze verkoop is geen verkoop op afstand waarvoor de aankoper binnen de 7 werkdagen de mogelijkheid heeft om af te zien van de transactie. De wet voorziet dat de consument het verzakingsrecht niet kan uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn. In casu is deze toestemming er want geen enkele consument wenst dat zijn agent meer dan een week zou wachten vooraleer de aangevraagde domeinnaam en/of te activeren. Alle aanvragen worden namelijk onmiddellijk na betaling verwerkt.
Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities. Vanaf de vervaldag is een intrest van 1% per maand verschuldigd, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Elke laattijdige betaling door de klant geeft HostYou tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), zullen worden gedragen door de klant.
HostYou heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens HostYou niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 5 : Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door HostYou voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door HostYou wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van HostYou leiden. Geen enkele overeenkomst met HostYou brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. HostYou of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6 : Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van HostYou onder de URL www.HostYou.be, en verklaart dat HostYou hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.
HostYou draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. . De klant zal HostYou telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Artikel 7 : Ongeoorloofd gebruik

Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Belgische wetgeving). HostYou neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de server. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. Zogenaamde 'warez' sites en/of andere sites met illegale software zijn ook niet toegestaan.
Het gebruik van scripts en andere programma's op de servers van HostYou is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van HostYou. Ook verklaart de opdrachtgever nooit handelingen op onze servers te verrichten die schade kunnen aanrichten.
Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (SPAM) via de servers en het netwerk van HostYou is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door HostYou wordt gehost.
Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen behoudt HostYou het recht om onmiddellijk de inhoudt offline te zetten.

Artikel 8 : Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met URL www.HostYou.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

In geen geval is HostYou aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
Zo begrijpt en aanvaardt de klant dat er zich tijdelijke onderbrekingen van om het even welke internetdiensten kunnen voordoen zowel binnen als buiten het HostYou netwerk, en dat dit alles normaal dient aanvaard te worden. In geen enkel geval zal HostYou aansprakelijk kunnen gesteld worden voor mogelijke schade die door dergelijke onderbrekingen zou kunnen worden veroorzaakt. Evenmin zullen dergelijke onderbrekingen aan de klant het recht kunnen verschaffen om enige terugbetaling van HostYou te vorderen, of om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. HostYou is enkel aansprakelijk voor de goede werking van de servers. HostYou kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de verbindingen tussen de klant en de server. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van HostYou.
HostYou zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de HostYou gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van HostYou volgens of in verband met een met de HostYou gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 10 : Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt HostYou, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door HostYou tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat HostYou toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: administratie@hostyou.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot administratie@hostyou.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. HostYou behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11 : Varia

BDe rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met HostYou voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van HostYou. Indien een bepaling van een met HostYou gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan HostYou worden meegedeeld.

Artikel 12 : Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Alle geschillen die voorvloeien uit de onderhavige overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. Alleen het Belgisch recht zal van toepassing zijn. De voorwaarden van HostYou primeren op alle andere.

Artikel 13 : Intellectuele eigendomsrechten

Het niveau van algemene en technische ondersteuning is door de klant zelf bepaald bij het afsluiten van de overeenkomt met BVBA HOSTYOU®. Het niveau van ondersteuning kan naar behoefte van de klant aangepast worden op eenvoudig verzoek. Na goedkeuring van de inhoud hiervan en rekening houdend met bijkomende kosten voor deze diensten kan een aanpassing hiervan gebeuren.