Back to top

Algemene voorwaarden

Aan het gebruik van SMS 3460 zijn de hieronder beschreven algemene voorwaarden verbonden. Het gebruik van deze dienst veronderstelt dat de gebruiker van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard.

U verplicht uzelf hiertoe tot het respecteren van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 m.b.t. de instelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie. Raadpleeg de website www.telethicom.be voor meer informatie over dit KB en de eventuele procedure voor klachtenbehandeling.

Technische beschikbaarheid

HostYou BVBA ® levert grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan zij niet garanderen dat SMS 3460 volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen of storingen kan worden getroffen.

Onder geen beding kan HostYou BVBA ® aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen of storingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen.

Aansprakelijkheid

Naast het voorgaande kan HostYou BVBA ® ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig gebruik van SMS 3460 of van de via deze dienst ter beschikking gestelde informatie, of uit onderbrekingen door technische fouten.

Elk gebruik dat u maakt van de beschikbare informatie op SMS 3460 is derhalve volledig op eigen risico. De gebruiker is aldus aansprakelijk voor elke keuze die hij maakt op basis van informatie die hij via deze dienst heeft verkregen.

Privacybeleid

Door het verstrekken van zijn persoonsgegevens geeft de gebruiker aan HostYou BVBA ® de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te verwerken. De persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt met het doel om de dienst SMS 3460 te verlenen. Behoudens verzet door de gebruiker, kunnen de persoonsgegevens aan derden doorgegeven worden. Bij verzet kan u contact opnemen met support@hostyou.be.

HostYou BVBA ® behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen conform de geldende privacyregels.

Uitbetaling

De gratis dienst van SMS 3460 ter gebruik van een gratis keyword voor klanten van HostYou BVBA ® voorziet geen uitbetalingen naar deze desbetreffende klanten. Opbrengsten zijn steeds voorbehouden voor de mobiele operator en HostYou BVBA ®.

Grafisch

3460 zal bij reclame of andere communicatie steeds worden aangegeven d.m.v een pictogram met één en dezelfde grafische lay-out zoals hierna beschreven. De algemene lay-out zal er uit zien zoals hieronder op Fig. 1 te zien is. De verhoudingen in hoogte en lengte liggen vast en daar mag niet van worden afgeweken. De minimale lengte bedraagt 20 mm.

3460 afmetingen

Als font wordt FRUTIGER of ARIAL gebruikt. Voor het verkort nummer en voor de prijsaanduiding moet hetzelfde font gebruikt worden.

De fontgrootte voor de prijs bedraagt ten minste 1/3 van die van het verkort nummer en mag nooit minder dan 10 punten bedragen.

De prijs moet steeds aangegeven worden op deze manier: "0.50 € / ontvangen-verzonden SMS"

 

Het pictogram moet de volgende kleur hebben:

  Type 1 Type 2 Type 3
Kader Zwart Zwart Zwart
Tekst Wit Wit Zwart
Achtergrond Zwart Blauw Geel

De kleurcode is als volgt (R/G/B)

Wit: 255/255/255
Zwart: 0/0/0
Geel: PMS Geel
Blauw: PMS 2935
 

Implementering

Bovenstaande en de onderdelen van toepassing in onderstaand document zullen ten alle tijde nauwgezet toegepast worden.

GOF-richtlijnen voor SMS/MMS-diensten


Wijziging voorwaarden

HostYou BVBA ® behoudt zich het recht voor de gebruiks- en algemene voorwaarden op eender welk moment te wijzigen en zal zich op redelijke wijze inspannen om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

HostYou BVBA ® kan op eender welk moment beslissen om het aanbieden van SMS 3460 stop te zetten.